BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

INTRODUCCIÓ

Aquest sorteig, convocat per EDEBÉ EDUCACIÓN, SL, Sociedad Unipersonal (d’ara endavant EDEBÉ), domiciliada a Passeig de Sant Joan Bosco, 62, 08017 BARCELONA, i proveïda de CIF B-91.370.734, té com a finalitat la Promoció de l’esdeveniment #DunaAltraManera.

DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 08 de novembre de 2021 a les 9.00 h i finalitzarà el 22 de novembre de 2021 a les 24.00 h.

A partir del 23 de novembre de 2021 es començarà a contactar amb tots els guanyadors i reserves. 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

  • Residir en territori nacional espanyol (INCLUÏDES les illes Canàries, les illes Balears, Ceuta i Melilla).
  • Ser persona física més gran de 18 anys en el moment en què comenci aquesta Promoció.
  • Per participar en el sorteig cal compartir la cita a les xarxes socials (Twitter i Instagram) amb #DunaAltraManera #JoDAM.
  • L’usuari podrà participar tantes vegades com vulgui en el sorteig.

CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ, COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR I PREMIS

Vols assistir a l’esdeveniment de manera presencial?

Comparteix la cita a les xarxes socials amb #DUnaAltraManera #JoDAM i participa en el sorteig de deu entrades per a assistir a l’esdeveniment.

Un cop acabada la Promoció, mitjançant un algoritme propi es decidiran els deu guanyadors i els deu reserves.

Els guanyadors hauran de respondre les comunicacions que els faci EDEBÉ, acceptant el premi i facilitant les seves dades de contacte. En cas que els guanyadors no responguessin en un termini de dos dies des de la recepció del primer correu electrònic, es passaria als reserves.

Als premis se’ls aplicarà la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; el Reial decret 439/2007, de 30 de març, que n’aprova el reglament; la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc; el Reial decret 2069/1999, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat; el Reial decret 3059/1966, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de taxes fiscals; i altres disposicions concordants, així com la legislació complementària, modificativa o substitutiva de tota l’anterior, per la qual cosa, si escau, EDEBÉ no farà l’ingrés a compte o la retenció que resulti procedent.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb allò convingut en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (GDPR) (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades per participar en el sorteig seran tractades sota la responsabilitat d’EDEBÉ EDUCACIÓN, SL, Sociedad Unipersonal.

El participant autoritza que, en cas de resultar guanyador o reserva, les dades personals facilitades, inclosa la imatge, puguin ser publicades a qualsevol mitjà de comunicació i en canals socials amb la finalitat de publicitar tant els guanyadors com la Promoció, i autoritza, així mateix, que es facin fotografies de l’entrega de premis i, si escau, que aquestes fotografies siguin publicades.

El participant cedeix a EDEBÉ EDUCACIÓN, SL, Sociedad Unipersonal els drets d’imatge i d’autor sobre les imatges i textos inclosos en les publicacions presentades en aquesta Promoció.

El participant podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició al Passeig de Sant Joan Bosco, 62, 08017 BARCELONA (BARCELONA) o enviant un correu electrònic a arco@edebe.net amb una còpia del seu DNI adjunta.

Les dades hauran de ser facilitades pel participant de manera veraç, en particular, és molt important que l’adreça de correu electrònic sigui correcta, atès que aquesta serà el principal mitjà de comunicació amb els participants. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors d’aquest sorteig a desqualificar el guanyador per aquest acte.

DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les Bases, que la participació s’hagués fet fora de les dates indicades anteriorment, o que les dades proporcionades per participar-hi no fossin vàlides, la seva participació es consideraria nul·la, quedaria automàticament exclòs de la Promoció i perdria tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

Es controlaran les activitats fraudulentes i es procedirà a l’exclusió o la desqualificació de l’usuari quan s’observin comportaments que puguin resultar aparentment abusius o malintencionats, com ara votar-se a un mateix des de diferents comptes creats específicament per a aquesta finalitat.

Qualsevol indicació falsa o indicis d’identitat falsa o frau permetrà a EDEBÉ la desqualificació immediata del participant de manera unilateral i sense necessitat de notificació o justificació al participant.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, EDEBÉ no es responsabilitza dels possibles errors o anomalies del servei o la connectivitat o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament d’aquesta Promoció, així com tampoc es responsabilitza de l’ús que faci el participant del premi o premis que obtingui en aquesta Promoció.

ACCEPTACIÓ I CANVIS

El simple fet de participar en aquest sorteig implica l’acceptació íntegra d’aquestes Bases, així com l’acceptació expressa de les decisions interpretatives que en faci EDEBÉ. En cas que no s’accepti el premi segons consta en aquestes Bases, s’entendrà que s’hi renuncia i, en aquest cas, el sorteig es declararà desert.

EDEBÉ es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes Bases legals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

En el cas que aquest sorteig quedés suspès per causes de força major, EDEBÉ quedarà exempt de qualsevol responsabilitat sobre el sorteig.

INCOMPATIBILITATS

No podran participar en el sorteig els empleats o familiars directes o indirectes d’EDEBÉ. No hi podran participar tampoc els proveïdors i col·laboradors que hagin participat en l’elaboració o gestió d’aquest sorteig, així com els seus familiars directes en primer grau.

LEGISLACIÓ APLICABLE, FISCALITAT I JURISDICCIÓ

Aquestes Bases legals es regiran d’acord amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pogués plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes Bases els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.

Aniran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses —siguin de la naturalesa que siguin— que puguin derivar-se dels premis, com el cost del desplaçament per a assistir a l’esdeveniment (EDEBÉ no es responsabilitza d’aquest cost).