Llengua Valenciana

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Un aprenentatge de la llengua basat en el desenvolupament competencial, la transversalitat de l’educació en valors i el suport del nostre ecosistema digital.
Un aprenentatge de la llengua basat en el desenvolupament competencial, la transversalitat de l’educació en valors i el suport del nostre ecosistema digital.
La Llengua #DunaAltraManera
Aprenentatge competencial i interdisciplinari de la llengua.
Situacions protagonitzades per xiquets i xiquetes reals per a motivar.
Amb projectes d’aprenentatge-servei en cada curs.
Manual de lectoescriptura en el primer cicle.
Recursos digitals i activitats enfocats a la comunicació.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Com són els continguts
  de Llengua?

  Bloc de Sabers i destreses
  • Sabers bàsics
   • Continguts de l’àrea
   • Activitats d’aplicació
   • Activitats de consolidació
  • Fitxes de destresa
  Bloc de Situacions d’aprenentatge
  • 10 situacions per trimestre (30 per curs)
  • 1 projecte ApS per curs
  Inclou:
  • Àudios de lectures i textos, i de comprensió oral
  • Xiquets i xiquetes reals com a protagonistes
  • Activitats competencials i interdisciplinàries
  • Objectius de desenvolupament sostenible
  • Activitats de l’àrea relacionades amb la comunicació
  • Metacognició i rúbrica d’autoavaluació

  Què inclou el nostre material
  de Llengua en Primària?

  Per a l’alumne
  Per al mestre
  Versió digital
  • Àudios: textos orals, alguna lectura…
  • Infografies i jocs desenvolupats amb Genially.
  • Vídeos de suport d’activitats.
  • Activitats per a jugar i practicar.
  • Generador d’activitats.
  Versió paper
  • Llibre de l’alumne trimestralitzat que inclou un projecte d’aprenentatge-servei.
  Versió digital
  • Guia didàctica.
  • Programació didàctica/docent.
  • Programació d’aula.
  • Guia de metodologies actives.
  • Programa d’educació emocional.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Fitxes d’avaluació inicial.
  • Solucionari de l’avaluació inicial.
  • Fitxes d’avaluació final per competències.
  • Organitzador de destreses.
  • Preguntes alliberades PISA/PIRLS/TIMSS.
  • Solucionari de l’avaluació final.
  • Fitxes de reforç i solucionari.
  • Fitxes d’ampliació i solucionari.
  • Fitxes d’avaluació trimestral de competències.
  • Solucionari de l’avaluació trimestral de competències.
  • Rúbriques.
  • Per Situació d’aprenentatge:
   • Mapa dels recursos de la situació d’aprenentatge.
   • Orientacions per al desenvolupament de les situacions.
   • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
   • Fitxa d’aprofundiment.
   • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
   • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
   • Fitxa d’avaluació de competències trimestrals.
   • Solucionaris de les situacions d’aprenentatge i de les fitxes.

  Versió paper

  • Guia didàctica.