Lingua Galega e Literatura

Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz

Recursos e materiais didácticos adaptados ao actual contexto lingüístico e comunicativo no que se encontra o teu alumnado.
Recursos e materiais didácticos adaptados ao actual contexto lingüístico e comunicativo no que se encontra o teu alumnado.
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
A Lingua e a Literatura #DoutraManeira
Fomento de valores específicos da lingüística e da comunicación.
Estimulación da reflexión interlingüística e dos usos da lingua.
Desenvolvemento do pensamento crítico e da alfabetización informacional mediática.
Con recursos para preparar as Probas de Acceso á Universidade.
Con recursos e ferramentas do ecosistema dixital de Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Queres recibir unh mostra do produto?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Como son os contidos
  de Lingua Galega Literatura?

  Bloque de saberes e destrezas
  • As linguas e os seus falantes
  • Educación literaria
  • Comunicación
  • Reflexión sobre a lingua
  Bloque de situacións de aprendizaxe
  • Integradas nos contidos de saberes
  Inclúe:
  • Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
  • Visibilidade das mulleres na literatura
  • Alfabetización informacional e educación mediática
  • Diversidade lingüística

  Que inclúe o noso material
  de Lingua Galega e Literatura en Bacharelato?

  Para o alumno/a
  Para o profesor/a
  Versión dixital
  • Presentacións e vídeos explicativos.
  • Síntese da unidade interactiva.
  • Anexo de ortografía, gramática e educación literaria.
  • Teoría da literatura universal de distintas épocas (descargables): Idade Media, Barroco, Renacemento, Romanticismo e Realismo.
  • Outros comentarios de texto obrigatorios.
  • Test de avaliación da unidade.
  • Modelos de probas de selectividade (novo).
  Versión papel
  • Libro do alumno que inclúe un itinerario lector.
  Versión dixital
  • Orientacións e solucionario.
  • Programación de aula.
  • Xerador de avaliacións.
  • Proxecto miniempresa.

  Versión papel

  • Orientacións e solucionario.