Ciencias da natureza

Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz

A aprendizaxe das ciencias da natureza baseada no desenvolvemento competencial, focalizada no compromiso co coidado da contorna e apoiada nun amplo contorno dixital.
A aprendizaxe das ciencias da natureza baseada no desenvolvemento competencial, focalizada no compromiso co coidado da contorna e apoiada nun amplo contorno dixital.
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
As Ciencias da Natureza #DoutraManeira
Baseada nunha educación comprometida e preventiva que se apoia nos ODS.
Introdución de contidos sobre cultura científica, tecnoloxía e dixitalización.
Con proxectos ApS enmarcados no ámbito das naturais.
Desenvolvemento do pensamento computacional nas situacións de aprendizaxe.
Diversidade de recursos dixitais para enriquecer o proceso de aprendizaxe.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Queres recibir unh mostra do produto?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Como é por dentro o libro de
  Ciencias da Natureza?

  Bloque de saberes e destrezas
  • Saberes básicos e desexables
  • Fichas de destrezas
  Bloque de situacións de aprendizaxe
  • 15 situacións de aprendizaxe
  • 1 proxecto ApS anual
  Inclúe:

  Que inclúe o noso material
  de Ciencias da Natureza en Primaria?

  Para o alumno/a
  Para o profesor/a
  Versión dixital
  • Audios.
  • Vídeos.
  • Infografías: galería interactiva de imaxes.
  • Actividades interactivas.
  • Actividade final interactiva para repasar.
  Versión papel
  • Libro do alumno dividido en dous volumes (bloque I e bloque II) que inclúe un proxecto de aprendizaxe-servizo.
  • Adhesivos e recortables en 1º EP.
  Versión dixital
  • Guía didáctica.
  • Programación didáctica/docente.
  • Programación de aula.
  • Addendas (daquelas CCAA que non teñen libro propio).
  • Glosario (só en terceiro e quinto).
  • Recuncho do científico.
  • Fichas de reforzo e solucionario.
  • Fichas de ampliación e solucionario.
  • Guía de metodoloxías activas.
  • Programa de educación emocional.
  • Fichas de competencias.
  • Solucionario de competencias.
  • Técnicas de aprendizaxe cooperativa.
  • Organizador de destrezas.
  • Rutinas de pensamento.
  • Murais dixitais.
  • Xerador de actividades.
  • Preguntas liberadas PISA/PIRLS/TIMSS.
  • Fichas de avaliación inicial.
  • Solucionario da avaliación inicial.
  • Fichas de avaliación trimestral de competencias.
  • Solucionario da avaliación trimestral de competencias.
  • Fichas de avaliación final.
  • Solucionario da avaliación final.
  • Rúbricas.
  • Fichas de avaliación por bloques de contidos e solucionario.

  Versión papel

  • Guía didáctica.