Ciencias sociais

Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz

Unha proposta da aprendizaxe das ciencias sociais competencial, transversal e reforzada cunha ampla proposta dixital.
Unha proposta da aprendizaxe das ciencias sociais competencial, transversal e reforzada cunha ampla proposta dixital.
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
Materiais competenciais para unha aprendizaxe eficaz
As Ciencias Sociais #DoutraManeira
Potenciación do enfoque competencial a través de situacións de aprendizaxe.
Introdución do pensamento computacional e doutras destrezas transversais.
Baseada nos ODS para desenvolver unha aprendizaxe comprometida e preventiva.
Con proyectos ApS enmarcados en el ámbito de las sociales.
Ampla variedade de recursos dixitais propios da área.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Como é por dentro o libro
de Ciencias Sociais?

Bloque de saberes e destrezas
 • Saberes básicos e desexables
 • Fichas de destrezas
Bloque de situacións de aprendizaxe
 • 15 situacións de aprendizaxe
 • 1 proxecto ApS anual
Inclúe:

Que inclúe o noso material
de Ciencias Sociais en Primaria?

Para o alumno/a
Para o profesor/a
Versión dixital
 • Vídeos.
 • Actividades interactivas para xogar, repasar e avaliar.
 • Infografías: galería interactiva de imaxes.
Versión papel
 • Libro do alumno dividido en dous volumes (bloque I e bloque II) que inclúe un proxecto de aprendizaxe-servizo.
 • Adhesivos e recortables en 1º EP.
Versión dixital
 • Guía didáctica.
 • Programación didáctica/docente.
 • Programación de aula.
 • Addendas (daquelas CCAA que non teñen libro propio).
 • Glosario (só en terceiro e quinto).
 • Mapas mudos.
 • Recuncho do investigador.
 • Fichas de reforzo e solucionario (por bloques).
 • Fichas de ampliación e solucionario (por bloques).
 • Guía de metodoloxías activas.
 • Programa de educación emocional.
 • Fichas de competencias.
 • Solucionario das competencias.
 • Técnicas de aprendizaxe cooperativa.
 • Organizador de destrezas.
 • Rutinas de pensamento.
 • Xerador de actividades.
 • Murais dixitalis.
 • Preguntas liberadas PISA/PIRLS/TIMSS.
 • Fichas de avaliación inicial.
 • Solucionario da avaliación inicial.
 • Fichas de avaliación trimestral de competencias.
 • Solucionario da avaliación trimestral de competencias.
 • Fichas de avaliación final.
 • Solucionario da avaliación final.
 • Rúbricas.
 • Fichas de avaliación de bloques de contidos e solucionario.

Versión papel

 • Guía didáctica.