Llengua Catalana i Literatura

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Recursos i materials didàctics adaptats a l’actual context lingüístic i comunicatiu en el qual es troba el teu alumnat.
Recursos i materials didàctics adaptats a l’actual context lingüístic i comunicatiu en el qual es troba el teu alumnat.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Llengua i la Literatura #DunaAltraManera
Foment de valors específics de la lingüística i la comunicació.
Estimulació de la reflexió interlingüística i dels usos de la llengua.
Desenvolupament del pensament crític i l’alfabetització informacional mediàtica.
Amb recursos per preparar les Proves d’Accés a la Universitat.
Amb recursos i eines de l’ecosistema digital d’Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Llengua Catalana i Literatura?

Bloc de Sabers i destreses
 • Les llengües i els seus parlants
 • Educació literària
 • Comunicació
 • Reflexió sobre la llengua
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • Integrades en els continguts de sabers
Inclou:
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Visibilitat de les dones en la literatura
 • Alfabetització informacional i educació mediàtica
 • Diversitat lingüística

Què inclou el nostre material
de Llengua Catalana i Literatura a Batxillerat?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Presentacions i vídeos explicatius.
 • Síntesi de la unitat interactiva.
 • Annex d’ortografia, gramàtica i educació literària.
 • Teoria de la literatura universal de diferents èpoques (descarregables): Edat Mitjana, Barroc, Renaixement, Romanticisme i Realisme.
 • Altres comentaris de text obligatoris.
 • Test d’avaluació de la unitat.
 • Models de proves de selectivitat (nou).
Versió paper
 • Llibre de l’alumne que inclou un itinerari lector.
Versió digital
 • Orientacions i solucionari.
 • Programació d’aula.
 • Generador d’avaluacions.
 • Projecte miniempresa.

Versió paper

 • Orientacions i solucionari.