Llengua Catalana i Literatura

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Recursos i materials didàctics adaptats a l’actual context lingüístic i comunicatiu en el qual es troba el teu alumnat.
Recursos i materials didàctics adaptats a l’actual context lingüístic i comunicatiu en el qual es troba el teu alumnat.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Llengua i la Literatura #DunaAltraManera
Foment de valors específics de la lingüística i la comunicació.
Estimulació de la reflexió interlingüística i dels usos de la llengua.
Desenvolupament del pensament crític i l’alfabetització informacional mediàtica.
Amb recursos per preparar les Proves d’Accés a la Universitat.
Amb recursos i eines de l’ecosistema digital d’Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Vols rebre una mostra del producte?


  Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetuer adipiscing elit.

  Diseño Universal del Aprendizaje

  Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

  Educación en valores y preventiva

  Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

  Soluciones flexibles y adaptadas a ti

  Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

  Transformación digital

  Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

  Com són els continguts
  de Llengua Catalana i Literatura?

  Bloc de Sabers i destreses
  • Les llengües i els seus parlants
  • Educació literària
  • Comunicació
  • Reflexió sobre la llengua
  Bloc de Situacions d’aprenentatge
  • Integrades en els continguts de sabers
  Inclou:
  • Objectius de Desenvolupament Sostenible
  • Visibilitat de les dones en la literatura
  • Alfabetització informacional i educació mediàtica
  • Diversitat lingüística

  Què inclou el nostre material
  de Llengua Catalana i Literatura a Batxillerat?

  Per a l’alumne
  Per al professor/a
  Versió digital
  • Presentacions i vídeos explicatius.
  • Síntesi de la unitat interactiva.
  • Annex d’ortografia, gramàtica i educació literària.
  • Teoria de la literatura universal de diferents èpoques (descarregables): Edat Mitjana, Barroc, Renaixement, Romanticisme i Realisme.
  • Altres comentaris de text obligatoris.
  • Test d’avaluació de la unitat.
  • Models de proves de selectivitat (nou).
  Versió paper
  • Llibre de l’alumne que inclou un itinerari lector.
  Versió digital
  • Orientacions i solucionari.
  • Programació d’aula.
  • Generador d’avaluacions.
  • Projecte miniempresa.

  Versió paper

  • Orientacions i solucionari.