Valors Cívics i Ètics

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Un plantejament que situa el desenvolupament socioemocional i competencial de l’alumnat com a focus central de l’aprenentatge.
Un plantejament que situa el desenvolupament socioemocional i competencial de l’alumnat com a focus central de l’aprenentatge.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Els Valors Ètics i Cívics #DunaAltraManera
Especial rellevància dels ecovalors i la sostenibilitat.
Importància de l’autoconeixement i l’autocura personal.
Tractament de l’educació emocional en contextos propis de l’àrea.
Recursos i eines digitals propis de l’àrea.
Con el apoyo del ecosistema digital de Edebé.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Valors Ètics i Cívics?

Bloc de Sabers i destreses
 • Sabers bàsics i desitjables
 • Fitxes de destresa
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • 8 Situacions d’aprenentatge
 • 1 projecte ApS
Inclou:
 • 1 joc trimestral
 • Infografies
 • Vídeo de contingut

Què inclou el nostre material
de Valors Ètics i Cívics a Primària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Llibre de l’alumne.
 • Activitats interactives.
 • Vídeos explicatius de continguts.
 • 1 joc trimestral.
 • Eines d’avaluació.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne, en un sol volum. Inclou un projecte ApS.
Versió digital
 • Guia didàctica.
 • Programació didàctica/docent.
 • Programació d’aula.
 • Guia de metodologies actives.
 • Programa d’educació emocional.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Fitxes d’avaluació final.
 • Solucionari de l’avaluació final.
 • Guia didàctica
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Guia de metodologies actives.
  • Programa d’educació emocional.
  • Fitxes d’avaluació inicial.
  • Solucionari de l’avaluació inicial.
  • Avaluació final.
  • Solucionari de l’avaluació final.
 • Per Seqüència:
  • Mapa dels recursos de la Seqüència d’aprenentatge.
  • Programació de l’experiència d’aprenentatge.
  • Orientacions per al desenvolupament de les seqüències.
  • Estratègies per dinamitzar la classe.
  • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
  • Fitxa d’aprofundiment.
  • Fitxa d’avaluació de sabers.
  • Solucionari.

Versió paper

 • Guia didàctica