Coneixement del medi

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Materials i continguts didàctics de Coneixement del Medi que es basen en un aprenentatge competencial, transversal i compromés amb l’entorn.
Materials i continguts didàctics de Coneixement del Medi que es basen en un aprenentatge competencial, transversal i compromés amb l’entorn.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
El Coneixement del Medi #DunaAltraManera
Basat en una educació compromesa i preventiva que es fonamenta en els ODS.
Introducció de continguts sobre pensament computacional, digitalització i altres destreses transversals.
Amb projectes ApS emmarcats en l’àmbit de l’àrea.
Desenvolupament de les competències en les situacions d’aprenentatge.
Àmplia varietat de recursos digitals propis de l’àrea.

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Coneixement del Medi?

Bloc de Sabers i destreses
 • Sabers bàsics i desitjables
 • Fitxes de destresa
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • 15 situacions d’aprenentatge
 • 1 projecte ApS anual
Inclou:

Què inclou el nostre material
de Coneixement del Medi en Primària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Àudios.
 • Vídeos.
 • Infografies: galeria interactiva d’imatges.
 • Activitats interactives.
 • Activitat final interactiva per a repassar.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne dividit en dos volums (bloc I i bloc II) que inclou un projecte d’aprenentatge-servei.
 • Adhesius i retallables en 1 EP.
Versió digital
 • Guia didàctica.
 • Programació didàctica/docent.
 • Programació d’aula.
 • Addendes (d’aquelles CCAA que no tenen llibre propi).
 • Glossari (només en tercer i en cinqué).
 • Racó del científic.
 • Fitxes de reforç i solucionari.
 • Fitxes d’ampliació i solucionari.
 • Guia de metodologies actives.
 • Programa d’educació emocional.
 • Fitxes de competències.
 • Solucionari de competències.
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Organitzador de destreses.
 • Rutines de pensament.
 • Murals digitals.
 • Generador d’activitats.
 • Preguntes alliberades PISA/PIRLS/TIMSS.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Fitxes d’avaluació trimestral de competències.
 • Solucionari de l’avaluació trimestral de competències.
 • Fitxes d’avaluació final.
 • Solucionari de l’avaluació final.
 • Rúbriques.
 • Fitxes d’avaluació per blocs de continguts i solucionari.

Versió paper

 • Guia didàctica.
TANCAR