Coneixement del medi

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Materials i continguts didàctics de Coneixement del Medi que es basen en un aprenentatge competencial, transversal i compromés amb l’entorn.
Materials i continguts didàctics de Coneixement del Medi que es basen en un aprenentatge competencial, transversal i compromés amb l’entorn.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
El Coneixement del Medi #DunaAltraManera
Basat en una educació compromesa i preventiva que es fonamenta en els ODS.
Introducció de continguts sobre pensament computacional, digitalització i altres destreses transversals.
Amb projectes ApS emmarcats en l’àmbit de l’àrea.
Desenvolupament de les competències en les situacions d’aprenentatge.
Àmplia varietat de recursos digitals propis de l’àrea.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Coneixement del Medi?

Bloc de Sabers i destreses
 • Sabers bàsics i desitjables
 • Fitxes de destresa
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • 15 situacions d’aprenentatge
 • 1 projecte ApS anual
Inclou:

Què inclou el nostre material
de Coneixement del Medi en Primària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Àudios.
 • Vídeos.
 • Infografies: galeria interactiva d’imatges.
 • Activitats interactives.
 • Activitat final interactiva per a repassar.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne dividit en dos volums (bloc I i bloc II) que inclou un projecte d’aprenentatge-servei.
 • Adhesius i retallables en 1 EP.
Versió digital
 • Guia didàctica.
 • Programació didàctica/docent.
 • Programació d’aula.
 • Addendes (d’aquelles CCAA que no tenen llibre propi).
 • Glossari (només en tercer i en cinqué).
 • Racó del científic.
 • Fitxes de reforç i solucionari.
 • Fitxes d’ampliació i solucionari.
 • Guia de metodologies actives.
 • Programa d’educació emocional.
 • Fitxes de competències.
 • Solucionari de competències.
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Organitzador de destreses.
 • Rutines de pensament.
 • Murals digitals.
 • Generador d’activitats.
 • Preguntes alliberades PISA/PIRLS/TIMSS.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Fitxes d’avaluació trimestral de competències.
 • Solucionari de l’avaluació trimestral de competències.
 • Fitxes d’avaluació final.
 • Solucionari de l’avaluació final.
 • Rúbriques.
 • Fitxes d’avaluació per blocs de continguts i solucionari.

Versió paper

 • Guia didàctica.