Llengua catalana i literatura

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Recursos i materials didàctics per a un aprenentatge significatiu, profund i compromès de la llengua i la literatura.
Recursos i materials didàctics per a un aprenentatge significatiu, profund i compromès de la llengua i la literatura.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Llengua i la Literatura #DunaAltraManera
Visibilitat del paper de la dona en la literatura.
Introducció dels ODS i valors específics de l’àrea.
Contextualització dels continguts amb situacions d’aprenentatge competencials.
Desenvolupament del pensament crític i alfabetització informacional mediàtica.
Entorn virtual i recursos digitals per aprofundir l’aprenentatge.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Llengua Catalana i Literatura?

Bloc de Sabers i destreses
 • Sabers bàsics
  • Continguts de l’àrea
  • Activitats d’aplicació
  • Activitats de consolidació
 • Fitxes de destresa
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • 12 Situacions d’aprenentatge per curs
 • 1 projecte ApS
Inclou:
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Visibilitat de les dones en la literatura
 • Alfabetització informacional i educació mediàtica
 • Diversitat lingüística

Què inclou el nostre material
de Llengua Catalana i Literatura a Secundària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Associat a les Situacions d’aprenentatge
  • Recurs digital a l’inici d’algunes Situacions d’aprenentatge.
  • Infografies i jocs desenvolupats amb Genially.
 • Associat als Sabers i destreses
  • Vídeo booktuber com a recomanació de la lectura.
  • Àudio de la lectura.
  • Vídeos explicatius.
  • Àudio per a les comprensions orals.
  • Àudio del dictat.
  • Textos de literatura descarregables.
  • Activitats per jugar i practicar.
Versió paper
 • Llibre de l’alumne que inclou un projecte d’aprenentatge-servei.
Versió digital
 • Guia didàctica.
 • Programació didàctica.
 • Programació d’aula.
 • Guia de metodologies actives.
 • Programa d’educació emocional.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Preguntes alliberades PISA.
 • Generador d’avaluacions.
 • Fitxes d’avaluació final per competències.
 • Solucionari de l’avaluació final.
  • Textos, dictats.
  • Fitxes de competències i solucionari.
 • Per Situació d’aprenentatge
  • Estratègies per dinamitzar la classe.
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Destresa transversal en algunes Situacions d’aprenentatge.
  • Test d’avaluació.
  • Rúbrica.
  • Solucionaris de la Situació d’aprenentatge.
 • Associat als Sabers i destreses
  • Fitxes de reforç i ampliació.
  • Solucionari de les fitxes de reforç i ampliació.
  • Solucionari dels Sabers i destreses.

Versió paper

 • Llibre + Guia didàctica digital