Matemàtiques

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Un plantejament de les matemàtiques que s’adapta a la realitat de l’alumnat a partir d’un aprenentatge profund, contextualitzat i transversal.
Un plantejament de les matemàtiques que s’adapta a la realitat de l’alumnat a partir d’un aprenentatge profund, contextualitzat i transversal.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
Les Matemàtiques #DunaAltraManera
Connexió amb altres àrees i basat en l’experiència de l’alumnat.
Desenvolupament de destreses transversals: raonament, comunicació, emocions…
Introducció del pensament computacional propi de la competència STEM.
Foment del treball cooperatiu, la presa de decisions, l’emprenedoria, l’escolta activa o les relacions positives.
Recursos i eines digitals per aprofundir en l’aprenentatge.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Matemàtiques?

Bloc de Sabers i destreses
 • 6 blocs de sabers bàsics:
  • Sentit numèric
  • Sentit de la mesura
  • Sentit espacial
  • Sentit algebraic i pensament computacional
  • Sentit estocàstic
  • Sentit socioemocional
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • Integrades en els continguts de sabers
Inclou:
 • Competència STEM i pensament computacional
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Visibilitat de dones matemàtiques

Què inclou el nostre material
de Matemàtiques a Batxillerat?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Presentacions (PPT).
 • Problemes interactius (HTML).
Versió paper
 • Llibre de l’alumne.
Versió digital
 • Solucionari.
 • Programació d’aula.
 • Models de proves (si les tenim).

Versió paper

 • Solucionari.