Llengua Catalana

Materials competencials per a un aprenentatge eficaç

Un aprenentatge de la llengua basat en el desenvolupament competencial, la transversalitat de l’educació en valors i el suport del nostre ecosistema digital.
Un aprenentatge de la llengua basat en el desenvolupament competencial, la transversalitat de l’educació en valors i el suport del nostre ecosistema digital.
Materials competencials per a un aprenentatge eficaç
La Llengua Catalana #DunaAltraManera
Aprenentatge competencial i interdisciplinar de la llengua.
Situacions protagonitzades per infants reals per motivar.
Amb projectes d’aprenentatge-servei a cada curs.
Manual de lectoescriptura en el Primer Cicle.
Recursos digitals i activitats enfocats a la comunicació.
Lomloe
Agenda 2030

Situación de Aprendizaje y Destrezas
de Matemáticas de Primaria

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Recursos educativos

Diseño Universal del Aprendizaje

Sigue sus principios y te propone desarrollar, fácilmente y de manera realista, un aprendizaje personalizado con estrategias y recursos basados en la inclusión.

Educación en valores y preventiva

Se abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal desde todas las materias y se busca la implicación del alumnado en la mejora de nuestro mundo.

Soluciones flexibles y adaptadas a ti

Propone diferentes maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perder el rigor. Te ofrece numerosos recursos e ideas que te permitirán diversificar el aprendizaje, evaluar y desarrollar estrategias didácticas de una manera práctica y flexible.

Transformación digital

Te acompaña en todo el proceso con una propuesta completa, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con múltiples herramientas y recursos digitales intuitivos y de fácil uso, que contribuyen a alcanzar objetivos educativos con una mayor eficacia.

Com són els continguts
de Llengua?

Bloc de Sabers i destreses
 • Sabers bàsics:
  • Continguts de l’àrea
  • Activitats d’aplicació
  • Activitats de consolidació
 • Fitxes de destresa
Bloc de Situacions d’aprenentatge
 • 10 situacions per trimestre (30 per curs).
 • 1 projecte ApS per curs.
Inclou:
 • Àudios de lectures i textos, i de comprensió oral.
 • Nens i nenes reals com a protagonistes.
 • Activitats competencials i interdisciplinars.
 • Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Activitats de l’àrea relacionades amb la comunicació.
 • Metacognició i rúbrica d’autoavaluació.

Què inclou el nostre material de Llengua a Primària?

Per a l’alumne
Per al professor/a
Versió digital
 • Àudio: textos orals, alguna lectura…
 • Infografies i jocs desenvolupats amb Genially.
 • Vídeos de suport d’activitats.
 • Activitats per jugar i practicar.
 • Generador d’activitats.
Versió paper
 • Llibre de l’alumnat trimestralitzat que inclou un projecte d’aprenentatge-servei.
Versió digital
 • Guia didàctica.
 • Programació didàctica/docent.
 • Programació d’aula.
 • Guia de metodologies actives.
 • Programa d’educació emocional.
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
 • Fitxes d’avaluació inicial.
 • Solucionari de l’avaluació inicial.
 • Fitxes d’avaluació final per competències.
 • Organitzador de destreses.
 • Preguntes alliberades PISA/PIRLS/TIMSS.
 • Solucionari de l’avaluació final.
 • Fitxes de reforç i solucionari.
 • Fitxes d’ampliació i solucionari.
 • Fitxes d’avaluació trimestral de competències.
 • Solucionari de l’avaluació trimestral de competències.
 • Rúbriques.
 • Per Situació d’aprenentatge:
  • Mapa dels recursos de la Situació d’aprenentatge.
  • Orientacions per al desenvolupament de les situacions.
  • Fitxa d’adaptació curricular bàsica.
  • Fitxa d’aprofundiment.
  • Organitzadors gràfics de rutines i destreses de pensament.
  • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.
  • Fitxa d’avaluació de competències trimestrals.
  • Solucionaris de les Situacions d’aprenentatge i de les fitxes.

Versió paper

 • Guia didàctica.